Un pressupost

rècord per transformar

Catalunya

El pressupost més
alt de la història

La Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023 és una oportunitat única per atendre les necessitats més immediates i, alhora, alçar la mirada per empènyer les transformacions necessàries per construir la Catalunya del futur. Aquests són alguns dels principals eixos dels comptes:

Més salut, educació, drets socials, feminisme i cultura

La despesa departamental puja un 11,7% respecte del 2022, sense comptar amb els Fons Next Generation EU (NGEU):

En valors absoluts, els departaments que més augmenten la seva dotació són:

...

Salut

11.423 M€

1.128 M€

...

Educació

6.825 M€

675 M€

...

Drets Socials

3.322 M€

341 M€

En termes percentuals, els departaments que més augmenten la seva dotació són:

...

Empresa
i Treball

1.348 M€

28%

...

Igualtat
i Feminismes

115 M€

27%

...

Cultura


474 M€

27%

Més metges i més mestres

La Llei de pressupostos preveu un increment de personal del sector públic respecte als comptes del 2022.

Destaca la consolidació del personal incorporat durant la pandèmia de la COVID-19:

Salut

4.370 persones

Educació

6.804 persones

Dotacions de personal pressupostades del sector públic (nombre de persones)

2,5%

Increment de
llocs de treball
respecte del 2022

Es doten econòmicament 12.255 places estructurals, que permeten absorbir-ne 5.369 de caràcter temporal i assolir un increment de 6.886 noves dotacions. Aquestes places es reparteixen així:

Mira quines inversions inclouen els pressupostos
en el teu municipi i comarca:

Municipi Pressupost

*Una part rellevant de les inversions que es preveu executar el 2023 encara no es reflecteix en el pressupost inicial territorialitzat, perquè algunes de les inversions previstes abasten més d’un municipi o comarca, o bé perquè es finançaran amb ajuts i amb fons europeus MRR i REACT, actualment en fase d’assignació. Per tant, un cop tancat l’any 2023 la inversió territorialitzada serà superior a l’assignada inicialment

Escut econòmic i social, transició verda
i prosperitat compartida

Per pal·liar els efectes de la inflació i la crisi energètica sobre la ciutadania i les empreses, enfortir els serveis públics i lluitar contra les desigualtats estructurals i garantir que totes les persones tinguin una vida digna.

Per combatre el canvi climàtic amb actuacions ambicioses en l’àmbit de la transformació energètica, apostar per la descarbonització de la indústria i les llars, i promoure l’erradicació d’elements contaminants com l’amiant.

Per avançar cap a una societat més justa i inclusiva, basada en noves maneres de produir i consumir; per contribuir a reindustrialitzar Catalunya i afavorir l’ús de tecnologies per assolir un creixement econòmic sostenible.

Més inversions del sector públic

5,8%

més que

el 2022

La inversió del sector públic augmenta en 153 M€. A més, hi ha 1.002 M€ d’inversions finançades amb fons Next Generation EU.

* Pressupost prorrogat

Inversions anuals del sector públic (M€)

* Pressupost prorrogat

↓ Inversió del conjunt del sector públic per polítiques (M€)

Nota: inclou pagaments per finançaments estructurats i fons NGEU

Un nou pressupost de rècord

A la Llei de pressupostos per al 2023, la despesa s’enfila fins a un màxim històric:

Es preveu un increment de la despesa no financera de 3.842 M€ (sense comptar amb els NGEU). Això suposa la pujada anual més gran en valors absoluts dels darrers 17 anys:

10,7%

més que el 2022

↑ Despesa de la Generalitat (capítols 1 a 8) en milions d’euros corrents

Sense els fons NGEU, la despesa de la Generalitat passa de 35.997 M€ el 2022 a 39.839 M€ el 2023, 3.842 M€ addicionals. Això representa el creixement anual més elevat des del 2006.

Fons Next Generation EU

S’han pressupostat fons per valor de 1.185 M€, però aquest import pot augmentar durant l’any a mesura que es facin noves assignacions en conferències sectorials.

+1.185 M€

Despeses finançades amb fons NGEU (M€)

MRR

React